7.Cito in de vrijeschool- Julia Bosman (PO)

Cito wordt op steeds meer vrijescholen ingevoerd maar roept daarbij nog veel vragen op, bij zowel leerkrachten als ouders.
Hoe moeten de toetsen worden afgenomen en hoe worden de scores efficiënt geanalyseerd? Welke gevolgen heeft het afnemen van Cito- toetsen op onze lespraktijk? In de werkgroep gaan we hier inhoudelijk op in. 
Daarnaast zal er ruimte zijn voor vragen die leven bij de deelnemers van de werkgroep. Er worden ervaringen en bevindingen uitgewisseld. Wij zullen ook aan de slag gaan met het analyseren van en het werken met Cito- resultaten. Het is wenselijk dat de deelnemers eigen Cito- resultaten meenemen. 

Het uiteindelijke doel is helderheid verschaffen over het optimaal inzetten van Cito- toetsen en het gebruik van de resultaten. 

Julia Bosman heeft zich een aantal jaren verdiept in het praktisch werken met Cito ten dienste van het leerlingvolgsysteem. Hierdoor heeft zij ook ervaring opgedaan met het aanpassen ervan ten behoeve van leerlingen met leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie) en het inpassen van Cito in het vrijeschoolonderwijs.

Motto is dat toetsen nooit een doel mag zijn maar alleen als middel mag dienen in onze onderwijspraktijk en dat het bijdraagt in het handelen vanuit ons hoofd en hart.

Julia Bosman is momenteel werkzaam als leerkracht van klas 3 op de vrijeschool Widar te Delft.

€95,00 inclusief 21% BTW